Personvern

Os folkebibliotek er opptatt av å verna personopplysingane dine. Derfor handsamar vi dei i samsvar med den gjeldande personopplysingslova. Denne personvernerklæringa skildrar kva for personopplysingar vi registrerer når du blir låner hos oss, nyttar Meg&Mitt og vitjar denne nettsida (seinare omtalt samla som tenestene våre).

Vi oppmodar deg til å lesa grundig gjennom denne personvernerklæringa.

Ansvarleg

Biblioteksjefen er ansvarleg for handsaming av personopplysingar i samband med tenestene våre. Dersom du har spørsmål eller kommentarar til personvernerklæringa eller rettane dine etter personopplysingslova, kan du kontakta oss på adressa: os.folkebibliotek@os-ho.kommune.no

Korleis vi nyttar personopplysingane dine

Med personopplysingar meiner vi opplysingar som kan knyttast til deg som enkeltperson.

Avhengig av kva som er det rettslege grunnlaget for handsaming av personopplysingane dine, vil dei bli lagra til du seier opp låneavtalen, eller trekker tilbake eit samtykke. Vi kan i dag ikkje sjå om lånekortet har vore nytta til innlogging i digitale tenester, og vi kan difor ikkje vurdere om ei låneavtale er «aktiv». Når det kjem på plass ein funksjonalitet som gjer at vi kan sjå dette, vil vi definere kor lang tid personopplysingane skal lagrast etter at ei låneavtale har vore i bruk.

Personopplysingar knytt til fakturaer og betaling vert lagra i 10 år, fordi dette er eit krav som følger av rekneskapslovgjevinga.

Vi deler ikkje personopplysingane dine med andre, med mindre dette vert sagt uttrykkeleg.

Opplysingar du gir oss

Biblioteket handsamar personopplysingar du sjølv gir oss. Det rettslege grunnlaget for slik handsaming er låneavtalen (GDPR artikkel 6 nr 1b – «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i»).

For å låna bøker og andre media, eller nytta mange av dei andre av tenestene våre, må du ha eit lånekort. Du får eit slikt kort når vi registrerer deg som lånar. Dersom du har nasjonalt lånekort frå eit anna bibliotek, kan vi knyta det til biblioteket vårt. Du treng ikkje meir enn eitt nasjonalt lånekort. Dei same opplysingane vert handsama  anten vi registrerer deg som ny lånar, eller vi knyt eit lånekort du allereie har til biblioteket vårt.

Når vi registrerer deg som lånar, vil vi samla inn og lagra opplysingane dine om fornamn, etternamn, kontaktinformasjon (adresse, epost og telefonnummer), fødselsdato og fødselsnummer/ID-nummer og heimebibliotek (det biblioteket du nyttar mest).

Vi treng namnet ditt og kontaktinformasjon for å administrera lån, og dermed oppfylla avtalen vi har med deg. Vi treng fødselsdatoen din fordi den bestemmer kva du kan låna av oss og kva for rettar du har. Vidare samlar vi inn fødselsnummer/ID-nummer for å kunne kopla deg til nasjonalt lånerregister. Fødselsnummeret er naudsynt for eintydig identifikasjon av personar.  Du kan reservera deg mot å oppgi heile fødselsnummeret ditt, men då kan vi bare gi deg eit lokalt lånekort, som kun gjeld i biblioteket vårt.

Nasjonalt lånarregister

Dette er ein nasjonal database med personopplysingar om bibliotekbrukarar. For at ein skal kunne bruka nasjonale lånekort, vert lånarane registrerte i ein felles database. I denne databasen vert det lagra opplysingar om:

 • Lånarnummer
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Kryptert fødselsnummer
 • Namn
 • Inntil to postadresser
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Føretrekt kontaktmetode: brev eller e-post
 • Heimebibliotek: det biblioteket du bruker mest
 • PIN-kode for sjølvbeteningsautomatar og biblioteka sine web-løysinger
 • Opplysingar om kva for bibliotek lånaren er knytt til

Det vert ikkje lagra opplysingar om utlån, reserveringar eller andre tilhøve mellom lånaren og det enkelte biblioteket i denne basen. Ingen av opplysingane i Nasjonalt lånarregister er sensitive etter personopplysingslova.

I Nasjonalt lånarregister er det lagt vekt på å følgja reglane for handsaming av personopplysingar:

 • Adresseopplysingane dine vil ikkje bli selde eller gitt vidare til andre.
 • All kommunikasjon mellom det enkelte biblioteket og det nasjonale lånarregisteret er kryptert og beskytta av brukarnamn og passord.
 • Opplysingane vil bli oppbevart til lånaren krev dei fjerna, eller eit av biblioteka lånaren er knytt til får melding om dødsfall.
 • Behandlingsansvarleg for opplysingane er Bibliotek-Systemer AS, v/dagleg leiar, Boks 2093 Stubberød, 3255 LARVIK.
 • Du kan sjå kva for opplysingar som er lagra om deg ved å logga deg inn på https://fl.lanekortet.no/laanekort/innsyn.php med lånarnummer og fødselsnummer
 • Du kan krevja opplysingane endra eller sletta i alle biblioteka der du nyttar kortet.

Lånehistorikk

Lånehistorikk vert rekna som ei sensitiv personopplysing i lovas forstand. Ei låneavtale er ikkje eit tilstrekkeleg rettsleg grunnlag for at biblioteket kan lagra slike opplysingar, og det krev derfor samtykke frå deg for å vera lovleg. (GDPR artikkel 6 nr 1a): «den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål».) Du kan gi samtykke – og trekke det tilbake – ved å gi melding om dette til det lokale biblioteket ditt. For ebøker kan du skru på og av lånehistorikk i innstillingane i eBokBib.

Innstillinga i biblioteksystemet til Os folkebibliotek er at opplysingar om kva du låner, vert sletta 14 dagar etter at du har levert tilbake lånet, eller betaler erstatning for materiale som er tapt eller skada medan du har disponert det.

Lagring av lånehistorikk inneber at systemet lagrar informasjon om låna dine. Informasjonen inkluderer informasjon om materialet som vert lånt, dato og klokkeslett for utlån og innlevering og kva for bibliotek/filial materialet vert lånt eller levert tilbake ved.

Informasjonskapslar/cookies

Det rettslege grunnlaget for bruk av informasjonskapslar er GDPR artikkel 6 nr 1f, som tillet handsaming av opplysingar som er naudsynte for å ta i vare ei rettkommen interesse, som veg tyngre enn omsynet til personvernet for den enkelte. Interessa er å betra tenestene våre.

Nettstaden

Vi nyttar informasjonskapslar på nettstaden vår. Føremålet er å gjera brukaropplevinga betre for deg, og gje oss høve til å betra tenestene våre. Informasjonskapslane lagrar mellom anna informasjon du legg inn og vil at nettsida skal hugse (t.d. brukarnamn, passord), slik at du slepp å skriva det inn kvar gong du vitjar nettstaden.

Informasjonskapslar er små tekstfiler som vert plasserte på datamaskina din når du vitjar ei nettside.

Vi lagrar ikkje informasjon som gjer at vi kan identifisera deg som person.

Det er frivillig for deg som nyttar nettstaden, å oppgi personopplysingar i samband med tenester, til dømes å motta nyheitsbrev eller å senda inn skjema. Behandlingsgrunnlaget er i slike høve samtykke frå deg. (GDPR artikkel 6 nr 1a): «den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål»)

Dersom du vitjar denne nettstaden, så samlar vi likevel inn avidentifiserte opplysingar om vitjinga gjennom verktøyet Google Analytics og Piwik. Avidentifisering inneber at ingen kan bruka opplysingane til å identifisera enkeltpersonar. Døme på kva statistikken gir svar på, er kor mange som nyttar ulike sider på nettstaden, kor lenge besøket varar, kva for nettstadar brukarane kjem frå og kva for nettlesarar som vert nytta.

Opplysingane vert behandla i avidentifisert og aggregert form. Vi samlar inn heile IP-adressa, men berre dei tre første gruppene i adressa vert brukte til å laga statistikk. Dersom IP-adressa består av nummera 195.159.103.82, vert berre 195.159.103.xx brukt. I tillegg vert IP-adressene handsama på aggregert nivå. Det vil seia at alle data vert slått saman til ei gruppe, og ikkje handsama individuelt.

Informasjonen som vert generert av ein informasjonskapsel ved bruk av nettstaden, vert sendt til Google og lagra på serverar i USA. Opplysingane er underlagt Google sine retningsliner.

Sider og artiklar på denne nettstaden kan ha innebygd innhald (t.d. videoar, bilete, deling i sosiale media) frå andre nettstader. Slikt innhald vil fungera som om du var på den andre nettstaden. Desse andre nettstadene nyttar truleg også informasjonskapslar som samler data og sporer deg.

Kva kan du gjera?

Alle nettlesarar gjer det mogleg å begrensa kva informasjonskapslane kan gjere. Dette kan du styra under sikkerheit og personvern i nettlesaren sine innstillingar. Nettlesaren lar deg også sjå over dei informasjonskapslane som er lagra på datamaskina, og gir deg høve til å slette dei. Dersom du ønskjer å blokkera Google Analytics frå å spora deg, kan du bruka Google sitt nettlesar-tillegg: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Utlånssystema

Biblioteksystemet nyttar både informasjonskapslar og lokalt lager i nett-tenestene og web-appen. Dette vert nytta for å tilpasse brukaropplevinga, mellom anna ved å gi høve til at nettlesaren kan hugsa påloggingsinformasjon. Lokalt lager vert nytta der det er mogleg, og informasjonskapslar nyttast berre der det er behov for slik funksjonalitet. Dersom lånaren ikkje godtek bruk av informasjonskapslar, kan dette skruast av i nettlesaren, men då vil det vere vesentlege funksjonar i nett-tenestene som ikkje verkar.

Lokalt lager lagrar informasjon i nettlesaren. Denne informasjonen er tilgjengeleg for programmet som utformar nettsida i brukaren sin nettlesar. Innhaldet i det lokale lageret vert ikkje lasta opp til nettstaden. Ein del av det lokale lageret (sesjonslageret) vert tømt når nettlesaren vert lukka. Den andre delen av det lokale lageret er permanent, og vert ikkje tømt.

eBokBib er tilgjengeleg som app for lånarane, og appen nyttar ikkje informasjonskapslar eller lokalt lager. eBokBib har nokre nett-tenester for søk og generell informasjon som nyttar både informasjonskapslar og lokalt lager.

Innsyn og sletting av personopplysingar

Du kan krevja innsyn i opplysingane vi lagrar om deg, og krevja at dei vert retta om du finn feil. Du kan òg avslutta låneavtalen din med oss når du vil, og be om at vi slettar personopplysingane dine. Det er ein føresetnad at alle lån er leverte tilbake, og at eventuelle rekningar er gjort opp, slik at vi ikkje lenger treng opplysingane for å oppfylla avtalen.

Du kan logga inn på Meg&Mitt for å få oversikt over det meste av opplysingane biblioteket har om deg. Om du vil ha utvida innsyn i personopplysingane dine, eller ønsker sletting av informasjon, kan du kontakta biblioteket ditt.

Det er mogleg å senda ein offisiell klage til Datatilsynet dersom du meiner at handsaminga av personopplysingane dine strid mot personopplysingslova.


DENNE ARTIKKELEN ER HENTA FRÅ Hordaland fylkesbibliotek